[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  
กลุ่มโรงเรียน  
 


สรุปข้อมูลนักเรียน 19 กลุ่มโรงเรียน  สพป.กำแพงเพชร เขต 2  (10 มิถุนายน 2560)     
 คลิกโหลด 
             1.ข้อมูลกลุ่มโรงเรียน รายโรง (excel)   

             2. ข้อมูลประธานกลุ่มโรงเรียน   (excel)
ชื่อกลุ่มโรงเรียน

จำนวน       รร.
ชื่อประธานกลุ่ม รร.
หมายเลขโทรศัพท์
   

         จำนวนนักเรียน 

 ชาย   หญิง   รวม 
อำเภอขาณุวรลักษบุรี (6 กลุ่ม รร.)  3,743    3,392    7,135
1 ขาณุฯ กลุ่มโรงเรียนโค้งไผ่วังหามแห 11 นายอุดร  ธานัง 089-5733-410     504      445      949
2 ขาณุฯ กลุ่มโรงเรียนสลกบาตร 10 นายสาคร  ร่วมรักษ์ 081-379-3315     479      446      925
3 ขาณุฯ กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 11 นายสุทธิเวช คำกล่อม 089-4376-783     722      599    1,321
4 ขาณุฯ กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า 15 นายผะเด็จ  ว่องธัญการ 081-8883-634  1,128    1,106    2,234
5 ขาณุฯ กลุ่มโรงเรียนขาณุวรลักษ์ 7 นายอำนวย  ชูปัน 089-7023-833     274      233      507
6 ขาณุฯ กลุ่มโรงเรียนวชิรราษฎร์ 11 นายธนู น้ำนุช 081-0469-849     636      563    1,199
อำเภอคลองขลุง (5 กลุ่ม รร.)  2,585    2,346    4,931
1 คลองขลุง   กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร 7 นางสาวรินทร์ด้า  นันตา 081-2811-525     319      305      624
2 คลองขลุง   กลุ่มโรงเรียนวังไทร 7 นายทรงศักดิ์  เงินเมือง 080-5112-234     481      463      944
3 คลองขลุง   กลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม 10 นายปุณณวิช  แก้วปัน 087-5721-149     718      616    1,334
4 คลองขลุง   กลุ่มโรงเรียนวังแขมวังยาง 11 นายชูศักดิ์  ศุภนคร 089-8391-366     519      450      969
5 คลองขลุง   กลุ่มโรงเรียนคลองขลุง 8 นายเมธี  นาคบัณฑิต 085-6513-734     548      512    1,060
อำเภอปางศิลาทอง (2 กลุ่ม รร.)  1,428    1,338    2,766
1 ปางศิลาฯ   กลุ่มโรงเรียนปางศิลา 14 นายดิเรก  สุขตระกูล 081-6748-037  1,058      963    2,021
2 ปางศิลาฯ กลุ่มโรงเรียนโพธิ์ทองพัฒนา 6 นายจันทร์ฉาย  ตั้งโต 087-2035-003     370      375      745
อำเภอคลองลาน (3 กลุ่ม รร.)  3,024    2,770    5,794
1 คลองลาน กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา 10 นายพิภพ  เสวกวรรณ์ 081-0433-435  1,177    1,101    2,278
2 คลองลาน กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล 10 นายพายัพ  ฟุ้งธีรกุล 081-9711-647     863      791    1,654
3 คลองลาน กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก 14 นายเกียรติศักดิ์  ทันจันทร์ 082-1708-547     984      878    1,862
อำเภอทรายทองวัฒนา (1 กลุ่ม รร.)     963      863    1,826
1 ทรายทองฯ กลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา 12 นายชุมพล  โอภาโส 081-6059-582     963      863    1,826
อำเภอบึงสามัคคี (2 กลุ่ม รร.)     959      924    1,883
1 บึงสามัคคี กลุ่มโรงเรียนบึงสามัคคี 9 นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี 081-9914-319     648      621    1,269
2 บึงสามัคคี กลุ่มโรงเรียนระหานเทพนิมิตร 7 นางครองชนก  วงษ์สารักษ์ 089-5627-774     311      303      614