[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  
ศูนย์เครือข่ายราชการใสสะอาด  
 

แบบฟอร์มการเขียนร้องเรียนกรณีต่าง ๆแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๕๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

 

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๑. สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล

๑. โครงการประกวดคัดเลือกข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนดีเด่น

๓๕,๖๘๐

- ร้อยละของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ที่ได้รับรางวัล

- ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับ

รางวัล

- ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมอยู่ในระดับพึงพอใจ

๑. ประกวดครูเกียรติยศ จำนวน ๙ รางวัล ดังนี้

   ๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   ๒.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   ๓.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   ๔.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        

   ๕.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   ๖.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

   ๗.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         

   ๘.กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา

   ๙.ปฐมวัย                           

๒. ประกวดผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จำนวน ๑ รางวัล

๓. ประกวดคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น จำนวน ๓ รางวัล

   ๑.ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คน ลงมา)

   ๒.ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑- ๓๐๐ คน)

   ๓.ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๓๐๑ คน ขึ้นไป)

๔. ประกวดลูกจ้างประจำ ดีเด่น จำนวน ๑ รางวัล

 

 

๒. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔

๕,๐๐๐

- ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

- จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

- การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐ ประเภท จำนวน ๑๐ คน ประกอบด้วย     

 ๑.ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น

 ๒.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

 ๓.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น

 ๔.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

 

 

 

- ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมและส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพผู้ประกอบ

วิชาชีพครู

- ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

 ๕.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

 ๖.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น

 ๗.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น

 ๘.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น

 ๙. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)

 ๑๐.ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น

 

 

๓. โครงการ                          การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔

๑๕,๐๐๐

- ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

- จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

- ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมและส่งเสริมคุณภาพ

มาตรฐานวิชาชีพผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา

- ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

- การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามกิจกรรมแต่ละประเภทที่คุรุสภากำหนด ดังนี้

 ๑.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๔

จำนวน ๒ คน

 ๒.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔ ประกอบด้วย

ครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารการศึกษา ประเภทละ ๑ คน จำนวน ๔ คน

 ๓.การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๓๕๕๔

ประกอบด้วย ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ จำนวน ๓ คน ครูเอกชน จำนวน ๑ คน จำนวน ๔ คน

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๒. บูรณาการหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ

๔. โครงการศูนย์เครือข่ายราชการไทยใสสะอาด

-

- ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณะชน

- มีศูนย์เครือข่ายราชการใสสะอาด เพื่อเผยแพร่การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ และดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนา

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีวินัยและป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

 

 

 

๕. โครงการพัฒนาเว็บไซด์บริการข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-

- ร้อยละข้อมูลข่าวสารเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- มีข้อมูลข่าวสารเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ศึกษาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของทางราชการ เป็นประจำทุกเดือน

 

 

๓. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๖. โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

-

- ร้อยละของเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ในที่ประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร

- มีเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับความรู้และนำไปใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมาย

กฎ ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ

 

 

๗. โครงการพัฒนาและป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๑,๐๐๐

- ร้อยละของการดำเนินการ                               ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ สามารถดำเนินการทางวินัยตามคำสั่งฯ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการทางวินัยได้ครบทุกเรื่องที่ร้องเรียน

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๔. เพิ่มศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๘. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา เข้ารับการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

-

- ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้เข้ารับการอบรมตามที่ภาครัฐจัดอบรม

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เข้ารับการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการของภาครัฐเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

 

 

๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุของโรงเรียน

 

๓๓,๐๐๐

- ผู้ปฏิบัติงานพัสดุในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้

- สถานศึกษาสามารถบริหารงานพัสดุ ทั้งด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การวบคุมดูแลทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนละ ๑ คน โดยกำหนดการอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน ดังน็

 รุ่นที่ ๑ อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอบึงสามัคคี และอำเภอทรายทองวัฒนา

 รุ่นที่ ๒ อำเภอคลองขลุง, อำเภอคลองลาน และอำเภอปางศิลาทอง