[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  
รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย( อ่าน : 47 / ดาวน์โหลด : 4 ) เจ้าของ นางปิยรัตน์ กรมพันธุ์
12 / ก.ย. / 2560
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
2 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 ( อ่าน : 106 / ดาวน์โหลด : 13 ) เจ้าของ นายสุวิทย์ กังแฮ
31 / ส.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง All About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 65 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ นางพัฒนาพร สารทอง
11 / ก.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานผลการส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์( อ่าน : 391 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสุดใจ ใจแสน
26 / พ.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุด My Self กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 131 / ดาวน์โหลด : 55 ) เจ้าของ นางสาววิยะดา ทิมชล
25 / พ.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา FullText
6 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก ชุด สระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 111 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางนงลักษณ์ หมีคณะ
23 / พ.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ค 23101 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับบทเรียนโปรแกรม ( อ่าน : 172 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายวุฒิพงษ์ ปัญญามา
7 / พ.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( อ่าน : 257 / ดาวน์โหลด : 21 ) เจ้าของ ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์
28 / เม.ย. / 2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ ที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ( อ่าน : 738 / ดาวน์โหลด : 73 ) เจ้าของ นางสาวณัฐภรณ์ หม่อนกันทา
18 / เม.ย. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ ที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ( อ่าน : 93 / ดาวน์โหลด : 23 ) เจ้าของ นางสาวณัฐภรณ์ หม่อนกันทา
10 / เม.ย. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานผลการส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์( อ่าน : 160 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสุดใจ ใจแสน
21 / มี.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุด My Self กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 334 / ดาวน์โหลด : 96 ) เจ้าของ ครูวิยะดา ทิมชล
19 / มี.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา FullText
13 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง มวยปล้ำรายวิชาเพิ่มเติม วิชา พลศึกษา รหัสวิชา พ32201 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 168 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ นายสมศักดิ์ เหล่าเนตร
12 / มี.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 203 / ดาวน์โหลด : 28 ) เจ้าของ นายคมสัน ชาติสุทธิ
13 / ก.พ. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 219 / ดาวน์โหลด : 22 ) เจ้าของ นางเมย์ภาอร ต้องหา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
11 / ก.พ. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 172 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ พรทิพย์พา คล้ายกมล
16 / ม.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 ตัวประกอบของจำนวนนับ ( อ่าน : 283 / ดาวน์โหลด : 23 ) เจ้าของ นางสาวอรนุช ไกรสอน
8 / ม.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 ตัวประกอบของจำนวนนับ ( อ่าน : 151 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ นางสาวอรนุช ไกรสอน
8 / ม.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 488 / ดาวน์โหลด : 56 ) เจ้าของ นางสาวเกศรินทร์ เกษแก้ว
6 / ม.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 278 / ดาวน์โหลด : 22 ) เจ้าของ นาสาวเกศรินทร์ เกษแก้ว
6 / ม.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>