[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เจ้าของผลงาน : ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์
ศุกร์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 303    จำนวนดาวน์โหลด : 27 ครั้ง
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง         :   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียน

            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อผู้รายงาน  :  ณัฐชญาน์  รัตนสถาพรพงศ์

ปีที่รายงาน    2559

 

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่สร้างขึ้นทั้งหมด 5 เล่ม  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 73 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัย

ชนิด 4 ตัวเลือก 30 ข้อ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติค่าที่ (T-test)

 

ผลการศึกษาพบว่า

               1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.82/90.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 เมื่อพิจารณาทั้ง 5 เล่ม ได้แก่  1) Present Simple Tense

2) Present Continuous Tense 3) Present Perfect Tense 4) Past Simple Tense และ5) Future Simple Tense  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.67/93.00, 82.71 /92.00, 81.75/89.33,82.08/ 88.67 

และ 84.04/87.00  ตามลำดับซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 ทุกเรื่อง

               2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกเรื่อง

               3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

ข้อเสนอแนะ

               1. ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะในการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ที่ส่งเสริมทักษะความรู้และพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

               2. ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการใช้นวัตกรรมในรูปแบบและเทคนิคต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นด้วย

 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12 / พ.ย. / 2560
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 27 / ก.ย. / 2560
      รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 12 / ก.ย. / 2560
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 28 / เม.ย. / 2560
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 28 / ต.ค. / 2559


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป