[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุดใจ ใจแสน
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 421    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 67 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย

                            โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ชื่อผู้รายงาน       นางสุดใจ  ใจแสน  ครูวิทยฐานะชำนาญการ

                     โรงเรียนบ้านท่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

 

บทคัดย่อ

 

รายงานผลการส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านท่าขึ้น อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงมาทั้งหมด จำนวน  22  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  1)  ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  จำนวน 5 ชุดกิจกรรม  2)  แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จำนวน 60 แผน 
3) แบบประเมินวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัยจำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ การทดสอบค่า
 t – test
แบบ
Dependent Sample

ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อมือ
สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการจัดประสบการณ์ด้วยวิธีการปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ ด้านการวัด การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 21 / พ.ย. / 2560
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 / พ.ย. / 2560
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 11 / พ.ย. / 2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 31 / ส.ค. / 2560
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง All About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 11 / ก.ค. / 2560