[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

เจ้าของผลงาน : นางปิยรัตน์ กรมพันธุ์
อังคาร ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 140    จำนวนดาวน์โหลด : 34 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 60 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                          เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้รายงาน         นางปิยรัตน์  กรมพันธุ์

ปีที่ศึกษา            ปีการศึกษา  2559

บทคัดย่อ

            ในการศึกษาเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ เด็กปฐมวัย  ชาย-หญิง อายุ  4 – 5   ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านชุมนาก  อำเภอทรายทองวัฒนา  จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  จำนวน 12  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ 1) กิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 48 กิจกรรม  2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยและ 3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย เวลาที่ใช้ในการทดลอง ใช้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใช้เวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน  วันละ 30 นาที  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ   และสถิติค่าที (t-test  Dependent) 

ผลการศึกษา พบว่า  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

 ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12 / พ.ย. / 2560
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 27 / ก.ย. / 2560
      รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 12 / ก.ย. / 2560
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 28 / เม.ย. / 2560
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 28 / ต.ค. / 2559