[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  

  ประเภท : คณิตศาสตร์
เรื่อง : รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน
blog name : laddamekee
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 795
อังคาร ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ

   การรายงานนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2556   จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ t-test                                                                                                                                                                                      

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้                                                                                                                                   

   1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.38/85.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80    

                   2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน เดือน ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
laddamekee
ลัดดา เมฆี
19/12/2504
โรงเรียนบ้านบางลาด
3 เรื่อง
[ มือใหม่ ]

คณิตศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน 17 / มิ.ย. / 2557
      รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน 20 / พ.ค. / 2557
      รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน 20 / พ.ค. / 2557